Výroba: vánoční háčky, svícínky, řetězy, bodce na adventní věnce.
Velkoobchod: skleněné vánoční ozdoby českých výrobců.


Váš košík je zatím prázdný...

Obchodné podmienky

         

 


Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Juřičková Dagmar, KALADA Luhačovice, so sídlom Uherskobrodská 1061, Luhačovice, identifikačné číslo: 757 75 018 zapísanej v živnostenskom registri u obecného živnostenského referáte Luhačovice (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.kalada.cz (ďalej len webová stránka), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len webové rozhranie obchodu ")

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom České republiky.

Odberateľ sa zaväzuje zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred tým, než si objedná tovar. Po objednaní tovaru sa má za to, že zákazník bol s obchodnými podmienkami oboznámený.

 

Rýchla navigácia

 

 

 

1. Dodacie lehoty

Dodávateľ sa zaväzuje odoslať odberateľovi objednaný tovar v čo najkratšom termíne. V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa obvykle do 10 pracovných dní. V prípade, že dodávateľ nie je schopný plniť objednávku odberateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať odberateľa a zároveň odberateľovi oznámiť predpokladaný termín plnenia objednávky.
 
 
 

2. Doprava

Náklady na zaslanie (tj. Dopravné a balné) hradí odberateľ v čiastke maximálnej uvedenej priamo pri každej objednávky (v košíku) za celú objednávku, pri väčšom množstve individuálna dohoda. Na prepravu využívame prepravnú službu České pošty. Panel zobrazujúci dopravu zadarmo má iba informatívny charakter. Cenová hranica pre dopravdu zadarmo sa líši podľa cieľa doručenia.
 
Dodávky v České Republice
 
 • u objednávok nad 2000 CZK vrátane DPH doprava zadarmo
 • v ostatných prípadoch je účtované balné a dobírečné podľa zvoleného spôsobu dopravy a platby vo výške od 99 CZK do 212 CZK vrátane DPH
 
Dodávky na Slovensko
 
 • u objednávok nad 4000 CZK vrátane DPH doprava zadarmo
 • u objednávok je účtované balné a dobírečné vo výške 320 CZK vrátane DPH
 
 

3. Platobné podmienky

Obvyklé platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu dodávateľa sú:
 
 • dobierkou
 • platobnou kartou
 • v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • u stálych zákazníkov faktúrou
 • darčekovým poukazom zakúpeným na e-shope Kalada.cz
  • Poukaz má obmedzenú platnosť, tá je vždy uvedená na poukaze samotnom.
  • Pri platbe poukazom je vždy nutné využiť celú jeho nominálnu hodnotu v rámci jednej objednávky.
  • Pri platbe poukazom nie je možné vracať peniaze za nevyužitú časť nominálnej hodnoty.
 

4. Záručné podmienky

Odberateľ je povinný si pred prvým použitím výrobku riadne a neodkladne preštudovať záručné podmienky a týmito sa riadne riadiť.
 
Internetový obchod poskytuje na dodaný tovar záruku v zákonnej dĺžke 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. V rámci záruky a záručnej opravy sa nárokuje výhradne oprava tovaru, nie jeho vylepšenie oproti pôvodnému stavu.
 
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:
 
- neodbornou manipuláciou s tovarom
- škôd vzniknutých v dôsledku nesprávneho používania tovaru, vonkajšími udalosťami, nešetrným zaobchádzaním, neodbornými zásahmi do tovaru, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu a prevádzkovanie tovaru
- záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním
- nevhodné skladovanie
 
 

5. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.
Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne ​​(e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj. musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla dodávateľa - predávajúceho.
 
K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.
 
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 
Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie, o postupe a vybavení.
 
 

6. Reklamačný poriadok pre prepravnú službu

- Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí si zásielku prezrieť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky znateľných poškodení, popr. zjavné a vnútri poznateľné čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať u zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Pracovník prepravnej služby je povinný takýto zápis spísať.
- Príjemca je povinný umožniť prepravnej službe, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčila o rozsahu škody.
- Príjemca po spísaní reklamačného protokolu s prepravnou službou, kontaktuje bez odkladu písomne ​​predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj. musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla dodávateľa - predávajúceho.
- K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam častí výrobku, kópiu faktúry.
- Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie u prepravnej služby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od obdržania vyjadrenia o reklamácii od zasielateľa.
- Nenechajte sa dopravcom presvedčovať, že zásielka nie je dobre zaistená. Tovar je vždy kvalitne zabalené.
 
V prípade problému s dopravnou službou, nám napíšte na email. Do predmetu uveďte "Sťažnosť na prepravu", popíšte problém, uveďte kontakty na seba, číslo zásielky a číslo faktúry poprípade číslo objednávky. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime vám ďalší postup.
 
 

7. Záruka vrátenia peňazí

Ak zistíte bezprostredne po obdržaní tovaru, že vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a budú vám okamžite späť zaslané peniaze, bankovým prevodom alebo zloženkou.
Podmienkou vrátenia peňazí je:
 
Tovar musí byť neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja
Zákazník musí odoslať zásielku do 14 dní od doručenia tovaru
Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia dokladu o zaplatení
Do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sú vrátené peniaze za tovar vrátane nákladov na dopravu k spotrebiteľovi.
Tovar zaslaný späť dobierkou nebude prijatý.
Tovar zašlite na adresu dodávateľa uvedenú na faktúre - kúpnej zmluve.
Dôležité upozornenie
Táto služba sa vzťahuje len na území České republiky. Informujte nás prosím aj v prípadoch, že dostanete poškodenú zásielku. Bohužiaľ nemôžeme za bezchybné doručenie prepravnou službou ručiť, ale aj týmito reklamáciami sa zaoberáme.
 
 

8. Zľavy

Zľavy v internetovom obchode:
 
 • odber nad 10 000 CZK = 2%
 • odber nad 20 000 CZK = 4%
 • odber nad 50 000 CZK = 6%
Zľavy sa počítajú z ceny bez DPH.
 
Do tohto odberu sa nezapočítava tovaru zo zľavových akcií a výpredaje.
 
Ostatné zľavy podľa individuálnych zmluvných podmienok.
 
 

9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@kalada.cz.
 
2.Jestli sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
 
3. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom je Česká obchodná inšpekcia alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 
4. U České obchodnej inšpekcie má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach České obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.
 
5. Spotrebiteľ môže podať návrh u České obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
 
6. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 
7. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.
 
8. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.
 
9. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.
 

10.Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, ident.číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 
10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
 
10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 
 
10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 
 
10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
 
10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
 
10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
                     10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
                     10.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 
10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinen túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 
 

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 
11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 
 

12. Ostatné

Niektoré fotky produktov môžu byť len ilustračné, odtieň farby zobrazený na fotke sa môže mierne líšiť od skutočnosti. Keďže sa u sklenených vianočných ozdôb jedná o ručnú výrobu môžu sa líšiť aj rozmery jednotlivých ozdôb.
 

Tel.: +420 577 131 571
Email:
Web: KALADA Luhačovice
© KALADA Luhačovice
Zásady používání cookies
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží bylo přidáno do košíku

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím